Парк Хотел Модър - лого

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Настоящите общи условия се уреждат отношенията между Парк хотел Модър по повод предоставяните услуги и гостите на хотела.

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Парк хотел Модър може да направите по един от следните начини:

Чрез имейл: marketing@hotelmodar.bg

Телефон: 0877 16 10 16

Отдел Маркетинг: На място в хотела

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя и възрастта на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит се изисква 50% от стойността на резервацията . Плащането от страна на клиента следва да се извърши в рамките на не повече от 5 (пет) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок), но не по-късно от 3 дни преди самото настаняване. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела.

1.5. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.

1.7. Когато клиент направи резервация в Парк хотел Модър, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
2.1. Анулиране на направена резервация, можете да се направи по един от следните начини:

Чрез имейл: marketing@hotelmodar.bg

Телефон: 0877 16 10 16

Отдел Маркетинг

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за празнични предложения) 14 (Четиринайсет) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за празнични предложения) в срок по-кратък от 7 (седем ) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, се дължи неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по – кратък от 7 (седем ) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. Парк хотел Модър запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени

Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.7. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

ПОЛИТИКА И ОБЩИ УСЛОВЯ НА ХОТЕЛА ПРИ НЕУСТОЙКИ И АНУЛАЦИИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ

  1. Неустойки при цялостна анулация на мероприятието:

При анулация на цялото мероприятие, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извършена в срок до 30 дни преди датата на провеждане на заявеното мероприятие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При анулация на цялото мероприятие, извършена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срокдо 14 дни преди датата на провеждане на мероприятието, той дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на авансовото плащане.

При анулация на цялото мероприятие, извършена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 дни преди датата на провеждане на мероприятието, той дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 100 % от стойността на хотелското настаняване по приетата оферта за корпоративно мероприятие.

При анулация на цялото мероприятие, извършена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 3 дни до 1 ден преди датата на провеждане на мероприятието, той дължи неустойка на ИЗЪПЛНИТЕЛЯ в размер на 100 % от стойността на хотелското настаняване и всички договорени допълнителни услуги по офертата/договора.

  1. Неустойки при цялостна анулация на мероприятието:

При извършени частични анулации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 72 часа  преди провеждане на мероприятието, които частични анулации в процентно изражение са в размер до 10% от резервираните помещения, съгласно приетата оферта, не се дължи неустойка.

При извършени частични анулации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 3 дни до 1 ден преди провеждане на мероприятието, но които частични анулации в процентно изражение са в размер до10% от общия брой резервирани помещения, съгласно приетата оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на авансовото плащане за анулираните помещения.

      3.За частични анулации по т. II, 1 и 2,  които частични анулации в процентно изражение са в размер повече от       10% от резервираните помещения, съгласно приетата оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на             ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 100 % от стойността на анулираните помещения. 

При частични анулации (не пристигане на участници) в деня на провеждане на мероприятието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 100 % от стойността на незаетите помещения , съгласно приетата оферта и 100 % от стойността на  анулираните допълнителни услуги за всеки непристигнал участник за първия ден от мероприятието – изхранване и други, съгласно приетата оферта.

 III. При закъснение на плащането по приетата оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от задълженията по нея, без за това си действие да търпи каквито и да било санкции и други неблагоприятни последици. При просрочие на всички останали плащания, договорени и включени в приетата оферта, неизправната страна дължи на изправната неустойка за всеки просрочен ден  в размер на 0,2% от неизплатената сума до окончателното й плащане.

С приемането на оферта за мероприятие клиентът / възложителят/ се съгласява автоматично с Общите условия на хотела!